Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę
kryteria określone w uchwale Nr 303/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck – wartość 5 punktów,
2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola położonych w obwodzie szkoły, wartość – 2 punkty.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej

od 01marca do 26 marca 2018 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

od 01marca do 26 marca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

06 kwietnia 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 06 kwietnia do 10 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej

16 kwietnia 2018 r.

Termin postępowania uzupełniającego

od 30 maja do 06 sierpnia 2018 r.

Dokumenty dotyczące zapisów

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 

2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej 

 

3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata i jego rodzica/opiekuna prawnego na terenie gminy Kłobuck

 

4. Zarządzenie Nr EK.0050.8.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck

 

5. Uchwała Nr 303/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.