foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Gen. J.Bema w Kamyku

Na podstawie ustawy Prawo Oświatowe samorząd uczniowski działa w szkole, jest on tworzony przez wszystkich uczniów szkoły.

Możliwości i kompetencje samorządu opisuje dokładnie artykuł 85.1, który brzmi następująco:

W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
  Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved