Historia szkoły

Od 30 kwietnia 1950 r. szkoła znajdowała się w budynku nazwanym  przez mieszkańców „Dworkiem”. Tę piękną i okazałą rezydencję wznieśli właściciele Kamyka – Kołaczkowscy w 1840 roku. Szkoła ta miała do dyspozycji pięć sal lekcyjnych, 1 kancelarię, 1 bibliotekę i mieszkanie służbowe. Uczyło się w niej 218 dzieci. Dnia 30.05.1957 r. na zebraniu mieszkańców wsi Kamyk na wniosek W. Sowińskiego – kierownika szkoły i M. Szaflika – jednogłośnie podjęto uchwałę treści:

„Mieszkańcy gromady Kamyk na swym dzisiejszym zebraniu gromadzkim wybierają Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Kamyku w składzie: Soboniak Marcin, Sowiński Wawrzyniec, Dobrowolski Jan, Kuś Józef, Szaflik Mieczysław, Graczyk Stefan, Kuczera Helena, Polak Stanisław, Kokot Władysław, Kamala Jan i Soboniak Władysław. Wybrany Komitet Budowy Szkoły Podstawowej będzie działał w imieniu całej Gromady Kamyk z odniesieniem do wszelkich potrzeb związanych z budową szkoły oraz informował Gromadę o działalności i przedkładał wnioski Gromadzie do podejmowania uchwał”.

Rozpoczęcie prac przy budowie nowej szkoły nastąpiło dnia 24.02.1960 r. Duży wkład miała lokalna społeczność. Ludność zadeklarowała na ten cel 3% od dochodu z rolnictwa, młodzież organizowała zbiórki funduszy, a dużą część prac budowlanych wykonywano w czynie społecznym.

Rok później  Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego zatwierdziło nazwę szkoły - „Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Bema w Kamyku”, a uroczyste oddanie  do użytku młodzieży nastąpiło 04.11.1962 roku. Kierownikiem szkoły był wówczas Wawrzyniec Sowiński.  

W 1973 roku zlikwidowano Szkołę w Nowej Wsi i od pierwszego września dzieci z tej miejscowości dowożono do Szkoły w  Kamyku.  Rok później Gminna Rada Narodowa w Kamyku podjęła uchwałę o organizacji Zbiorczej Szkoły Gminnej, do której od 2 września 1974 dołączyli uczniowie z klas V-VIII Białej, a także z Łobodna i Libidzy do klas przyspasabiających do zawodu. Dyrektorem został pan Rafał Papoń.  W 1975 r. Komitet Rodzicielski ufundował Sztandar Szkoły, który przekazany został  dyrektorowi i młodzieży szkolnej na uroczystości w dniu 19 stycznia. Od 1 września 1984 roku utworzona została 6 klasowa Szkoła Podstawowa w Białej, w szkole w Kamyku pozostały klasy VII i VIII, które funkcjonowały do 1991 r. 

        W 1999 r. w związku z wprowadzeniem reformy edukacji radni Józef Kuś, Wiesław Ściebura i Władysław Owczarek wraz z działaczami Januszem Soluchem i Markiem Mszycą dzięki przychylności ówczesnego Zarządu Gminy i Rady Miejskiej doprowadziła do powstania Gimnazjum w Kamyku. Od 1 września roku szkolnego 1999/2000 powstał z istniejącej Szkoły Podstawowej i nowoutworzonego Gimnazjum Zespół Szkół w Kamyku. Dyrektorem Zespołu został Pan Ryszard Mrowiec. Powstanie gimnazjum umożliwiło rozpoczęcie działań dotyczących rozbudowy szkoły. W roku szkolnym 2002/2003 Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę  dotycząca rozbudowy  szkoły i  budowy nowej  sali gimnastycznej. Dnia 4 czerwca 2003 roku  dokonano uroczystego wmurowania i poświecenia kamienia węgielnego pod fundamenty nowej części szkoły. Poświecenia aktu erekcyjnego i placu budowy dokonał ks. Mieczysław Piłat, a wmurowania aktu  dokonał ówczesny Burmistrz Zbigniew Krystek. Funkcje Dyrektora Zespołu pełnił wówczas Pan Aleksander Brdąkała.  Na pamiątkę  tej uroczystości młodzież szkolna posadziła 11 drzewek oraz jedno drzewko inicjatorzy rozbudowy szkoły. Wydarzenie to zakończyło wieloletnie starania działaczy społecznych i miejscowych radnych  o  wybudowanie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla  Szkoły w Kamyku. Najbardziej aktywni działacze to: Józef Kuś, Marek Mszyca, Wiesław Ściebura i Janusz Soluch. Od 1 września 2004 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku utworzony został  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamyku, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa w Kamyku, Gimnazjum w Kamyku i Przedszkole w Kamyku z oddziałem w Nowej Wsi. Dyrektorem Zespołu została Pani Bożena Sikorska.  Dnia 23 października 2004 roku dokonano uroczystego oddania budynku po rozbudowie. W ramach rozbudowy wykonano termomodernizację i zmieniono elewację zewnętrzną całego obiektu szkolnego.  Dobudowano nowe skrzydło, w którym znajdują się: duża, nowoczesna  sala gimnastyczna, szatnie, toalety, cztery sale dydaktyczne, kancelaria i sekretariat, jadalnia i  kuchnia. Na początku funkcjonowała sala gimnastyczna wraz z zapleczem, natomiast po otrzymaniu dotacji z MEN, w lutym 2005 r. oddano do użytku 4 nowe sale lekcyjne oraz sekretariat i gabinet dyrektora, a w maju uruchomiono jadalnie i cały nowy blok żywieniowy. W sierpniu 2005 r. rozpoczęto prace modernizacyjne w budynku szkoły z przeznaczeniem na przedszkole. Dnia  16 listopada 2005 r. oddano do użytku po modernizacji pomieszczenia Przedszkola znajdujące się w starej części szkoły. Niedziela 01.10.2006 r. zapisała się w pamięci uczniów i pracowników szkoły  jako dzień, w którym uroczyście nadano imię gen. Józefa Bema całemu  zespołowi. Rodzice ufundowali nowy sztandar, a zaproszeni goście wyrazili swe uznanie wpisem do kroniki szkoły.

Kierownicy i Dyrektorzy naszej szkoły:

        - Wawrzyniec Sowiński  1950 - 1965

- Ferdynand Mielczarek  1965 – 1969

- Rafał Papoń                  1969 – 1984

- Daniel Małasiewicz      1984 – 1986

- Ryszard Mrowiec         1986 -  2001

- Zofia Szymonik            2001 – 2002

- Małgorzata Kokot         2002

- Aleksander Brdąkała    2002 – 2004

- Wojciech Kozak           2004

- Bożena Sikorska           2004 - 2015

                     - Halina Wróbel               2015 - 2020

                    - Barbara Jura                 od 2020

 

Kalendarium:

 • 30.04.1950 r. - 3.11.1962 r. – Funkcjonowanie szkoły w budynku nazwanym przez mieszkańców „Dworkiem”.
 • 30.05.1957 r. - Zebranie mieszkańców wsi Kamyk – wybór Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Kamyku.
 • 24.02.1960 r. - Rozpoczęcie prac przy budowie nowej szkoły.
 • 04.11.1962 r. - Uroczyste oddanie  do użytku młodzieży i nadanie nazwy „Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Bema w Kamyku”. 
 • 01.09.1973 r. - Likwidacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i zmiana obwodu szkolnego i zorganizowanie dowozu uczniów do  Kamyka. 
 • 02.09.1974 r. - Zbiorcza Szkoła Gminna  w Kamyku, włączenie uczniów klas V–VIII Białej, zorganizowanie klas przysposabiających do zawodu.
 • 19.01.1975 r. - Komitet Rodzicielski ufundował Sztandar Szkoły, uroczyste przekazanie   Sztandaru dyrektorowi i młodzieży szkolnej.
 • 01.09.1984 r. - Utworzenie 6 - klasowej  Szkoły Podstawowej w Białej, zmiana obwodu szkolnego, w Kamyku pozostały klasy VII i VIII z Białej
 • 01.09.1991 r. - Podniesienie stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Białej, ze szkoły odeszli uczniowie z Białej
 • 01.09.1999 r. - Utworzenie Zespołu Szkół w z istniejącej Szkoły Podstawowej i nowo utworzonego Gimnazjum w Kamyku.
 • 04.06.2003 r. - Uroczyste  wmurowanie i poświecenie kamienia węgielnego pod fundamenty szkoły.
 • 13.06.2004 r. - Przekazanie przez Związek  Kombatantów pod stałą opiekę pomnika ku czci Polaków zamordowanych przez okupanta niemieckiego w Nowej Wsi
 • 01.09.2004 r.- Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa w Kamyku, Gimnazjum w Kamyku i Przedszkole w Kamyku.
 • 23.10.2004r. - Uroczyste  oddanie sali gimnastycznej i budynku po rozbudowie. 
 • 16.11.2005 r. - Uroczyste oddanie do użytku  pomieszczenia Przedszkola.
 • 01.10.2006 r. - Nadanie imienia gen. Józefa Bema całemu Zespołowi  Szkolno-Przedszkolnemu w Kamyku, poświęcenie i przekazanie  nowego Sztandaru.