Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia dla Przedszkola
Odsłony: 382

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020

z dnia 6 maja 2020 r.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

w PRZEDSZKOLU GMINNYM w Kamyku

                            w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                           

im. gen. J. Bema w Kamyku

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Określone Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola Gminnego w Kamyku  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. J. Bema w Kamyku oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem procedur jest:

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem          w domu, podjęcia pracy zawodowej

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego                z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

 § 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie ( pomiaru dokonuje intendent przed przystąpieniem do pracy oraz po podwieczorku).

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem osobnym od strony zaplecza kuchni.

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk  wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele:  pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu:  w ciągu jednego dnia w grupie pracuje 1 nauczycielka świadcząca tylko działania opiekuńczo - wychowawcze, pozostałe kontynuują edukację zdalną z domu.

1) Nauczyciele pełniący dyżur  w placówce:

a. Organizują działania opiekuńczo-wychowawcze w jednej grupie dzieci, w jednej stałej sali, w wyznaczonych dniach i godzinach określonych w planie zatwierdzonym przez Dyrektora, w wymiarze 8,5 godziny dziennie/6 godzin w Nowej Wsi.

b. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

c. Instruują, przypominają techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

d. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

e.  Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują edukację sytuacyjną i codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

f.  Po zakończeniu zajęć lub przed ich rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną z domu, zgodnie z regulaminem pracy zdalnej oraz planem miesięcznym dokumentując działania w sprawozdaniach.

g. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, przy zachowaniu możliwie  maksymalnej odległości i zmianowości grup.

2) Nauczyciele nie pełniący dyżuru w placówce:

a. Wykonują pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J. Bema w Kamyku z dnia 25. 03.2020 r. w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki dla nauczycieli i pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J. Bema w Kamyku oraz planem miesięcznym dokumentując działania w sprawozdaniach.

b. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

7. Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźne:

a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany.

b. Wietrzą regularnie salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, dzwonek, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, używane przybory sportowe np. piłki, obręcze.

e. Zachowują dystans społeczny pomiędzy sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący min, 1,5 m, w stosunku do rodziców i ich dzieci min. 2 m.

f. Zobowiązani są do regularnego mycia rąk-dezynfekcji rąk.

f. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

g. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

8. Pracownicy kuchni oraz intendentka:

a. Przy organizacji żywienia przestrzegają warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

b. Wykonując zadania, zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący 2 metry pomiędzy stanowiskami pracy.

c. Oprócz środków higieny osobistej - fartuchów stosują rękawiczki.

d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

e. Wielorazowe naczynia i sztućce myją w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 600 C lub je wyparzać.

f. Personel kuchni nie może kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami opiekującymi się dziećmi.

g. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

h. Pracownicy kuchni są zobowiązani do regularnego mycia rąk-dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją oraz prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawiczek

 i.  Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

 j. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki jednorazowe oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego  w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu, podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1.

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

7. Rodzice zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na zmierzenie temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przed wejściem do przedszkola przez wyznaczonego pracownika obsługi.

8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.

12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

§ 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.  Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego placówka jest czynna od 7.00-15.30 (8.30-14.30 w NW).   Wejście do placówki sygnalizuje się dzwoniąc dzwonkiem przy wejściu głównym. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić dzieci do godz: 9.00.

2. Ograniczenie liczebności grup:

a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci :

których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.

b.  Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 11, zgodnie z zaleceniami GIS minimalna przestrzeń do zabawy i zajęć nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.  W związku z powyższym  placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę 22 dzieciom w  budynku w Kamyku  i  9 dzieci w grupie w Nowej Wsi.

c.  W przypadku gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż 11 /9 Nowa Wieś, wychowawca poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.

d. Wychowawcy grup każdego dnia sprawdzają obecność dziecka w sali, dokumentując godzinę przyjścia dziecka i wyjścia po skończonych zajęciach i odebraniu dziecka do domu przez rodzica. Informują dyrektora i intendenta ( celem przygotowania odpowiedniej ilości posiłków) o ilości zgłoszonych dzieci w danym dniu do godziny 9.00.

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

a. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko).

b. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i zakłada rękawiczki jednorazowe.

c. Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniu szatni oraz dokonuje pomiaru temperatury dziecka a jej odczyt zapisuje na liście wejść w tabeli. Rodzic podpisem potwierdza dane (załącznik nr 2).

d. Rodzic wyjątkowo może odprowadzić dziecko do szatni, nie wchodzi do sal zajęć.

e. W pomieszczeni szatni może przebywać w jednym czasie 2 rodziców i  2 dzieci.

f. Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.

g. W szatni należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj. od 1,5 -2 metrów.

4. Odbieranie dzieci z przedszkola:

a. Rodzic dzwoni domofonem, wchodzi do holu placówki w maseczce, rękawiczkach, które dezynfekuje.

b. Dyżurujący pracownik przyprowadza rodzicowi dziecko do szatni lub wyjścia, dokonuje pomiaru temperatury dziecka, zapisuje wynik na liście wejść.  Rodzic podpisem potwierdza dane.

§ 6

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. W przypadku stwierdzenia złego samopoczucia dziecka (wysoka temperatura, kaszel ,duszności  i  inne sugerujące nauczycielowi osłabienie dziecka )należy zastosować procedurę jak niżej:

a. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę  i rękawiczki

b. pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – gabinet na parterze.

c. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

d. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

e. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę i rękawiczki.

f. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną Tel: 34 317 22 60 w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

g. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

2. Pracownik który zgłasza złe samopoczucie  (duszności, kaszel, gorączkę):

a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia

b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę  i rękawiczki.

c. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. gen. J. Bema w Kamyku

mgr Halina Wróbel


                                                                                             Kamyk, dn. ……………………….

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Imię i nazwisko dziecka………………………….………………………………….………………

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych).………………………………………

Numery telefonu do kontaktu………………..…………………………………..………………….

Oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

………………………………………………………………………….........................….

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, oraz nie przejawia widocznych oznak choroby. Na dzień złożenia oświadczenia stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).  Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować przedszkole o wystąpieniu  ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do Przedszkola.

                                                                                   ...............................................................

                                                                                               (data i czytelny podpis  rodzica)

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych  w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

                                                                                    ..............................................................

                                                                                               (data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur związanych  z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu.

                                                                                    ..............................................................

                                                                                                (data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.

                                                                                     .............................................................

                                                                                                (data i czytelny podpis rodzica)

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA

           Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)  oświadczam, że:

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………….wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Zgoda dotyczy mojego dziecka: ………………………………………………………………...

                                                                        .......................................................................                                                                                                                 (data i podpis)

 

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

 

Załącznik nr 2 - Zgoda na pomiar temperatury ciała